Regulamin kart płatniczych

Definicje

Operator platformy - właściciel niniejszego portalu.

Platforma bookingowa / rezerwacyjna - jedna lub kilka usług teleinformatycznych świadczonych przez Operatora Platformy w celu zamówienia Usługi.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca konto w systemie Platformy bookingowej

Karta płatnicza / Karta - karta płatnicza, kredytowa lub wirtualna umożliwiająca dokonanie płatności w systemie "Card not present"

Wystawca - instytucja finansowa lub bank wystawiający Kartę płatniczą

Procesor - instytucja procesująca transakcję Kartą płatniczą, jak np. Visa, Mastercard, American Express

Organizator / Dostawca - osoba fizyczna lub prawna, oferująca świadczenie Usług na rzecz Użytkownika, z którym docelowo Użytkownik zawiera umowę na świadczenie Usługi

Usługa - usługa oferowana i świadczona przez Organizatora/Dostawcę na rzecz Użytkownika

Zasady wykorzystania kart płatniczych, jako zabezpieczenia interesów Organizatora/Dostawcy usługi

Procesowanie kart płatniczych

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do procesowania płatności kartami płatniczymi na naszej platformie bookingowej/rezerwacyjnej.

Oznacza to, że dane Karty płatniczej Użytkownika są bezpieczne i nie są przekazywane Organizatorowi/Dostawcy usług ani żadnemu innemu nieuprawnionemu podmiotowi.

Posiadacz karty płatniczej

Użytkownik oświadcza, iż jest posiadaczem lub współposiadaczem Karty płatniczej, którą się posługuje.

Użytkownik oświadcza, iż jest świadom, że zgodnie z prawem kraju, w którym karta została wydana, posługiwanie się cudzą Kartą płatniczą może stanowić przestępstwo.

Użytkownik oświadcza, iż jest świadom, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego dane osobowe zostaną zweryfikowane przez Wystawcę karty w celu sprawdzenia, czy jest osobą uprawnioną do posługiwania się daną kartą płatniczą.

Dane kart płatniczych

Dane karty podajesz dobrowolnie.
Jedyne dane Twojej karty, jakie będziemy przechowywać w sposób trwały na naszych serwerach, to:

 1. nazwa procesora karty (Visa, Mastercard, American Express itp.)
 2. 4 ostatnie cyfry numeru karty
 3. data ważności karty

Dane te służą Użytkownikowi do łatwego zarządzania i rozpoznawania swoich kart płatniczych. Data ważności karty będzie wykorzystywana do powiadomienia Użytkownika o upływającym terminie i konieczności podłączenia nowej karty w celu kontynuowania korzystania z usługi.

Pozostałe dane karty przechowywane są przez niezależną od nas i certyfikowaną instytucję finansową PayPal:
Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.

Podpięcie karty

Podpięcie karty pod Platformę bookingową wiąże się z pobraniem niewielkiej opłaty inicjacyjnej, o czym zostaniesz każdorazowo powiadomiony stosownym komunikatem na stronie.
Opłata inicjacyjna nie jest zwracana. Zwyczajowo wartość ta nie przekracza jednego eurocenta.

Odpięcie karty

Masz prawo zażądać od nas „odpięcia” swojej karty od naszego systemu. Jesteśmy prawnie zobowiązani do powiadomienia Cię o wykonaniu tej dyspozycji.
Na naszych serwerach pozostaną jedynie dane, dotyczące transakcji już wykonanych w przeszłości.

Dyspozycję musisz złożyć drogą mailową na adres: sonar@sonar.travel. Dyspozycja musi zostać złożona z adresu email, który wykorzystywany jest jako nazwa użytkownika (login) w systemie Sonar.travel pod rygorem pozostawienia jej bez dalszego biegu.

Odpięcie karty może nastąpić najwcześniej po zakończeniu zamówionych przez Ciebie usług przez naszą platformę rezerwacyjną. Do tego czasu Twoja karta stanowi zabezpieczenie zamówionych usług.

Uzależniamy możliwość złożenia rezerwacji  na usługę dostarczaną przez Organizatora/Dostawcę usług od zarejestrowania karty i utrzymywaniu jej w statusie „zweryfikowana”.

Obciążenia karty

Wszystkie obciążenia Karty płatniczej, dokonywane przez Operatora Platformy, wynikają z konkretnych zapisów w Regulaminie.

Karty płatnicze obciążane będą w walucie zgodnej z cennikiem Usługi. Jeśli operator płatności nie umożliwi obciążenia w danej walucie, obciążenie nastąpi w walucie EUR (euro). Ewentualne koszty przewalutowania, ustalenie kursu wymiany waluty i tym podobne opłaty uzależnione są od Wystawcy karty i zgodnie z jego polityką mogą dodatkowo obciążyć Użytkownika.

O ile nie utrudnia to korzystania z Platformy, Operator Platformy pyta Użytkownika o wybór Karty, mającej służyć do procesowania transakcji. W pierwszej kolejności Operator Platformy obciąża Kartę, którą wybrał Użytkownik. Jeśli nie ma możliwości wyboru Karty, zostaje obciążona Karta domyślna. Użytkownik posiadający jedną Kartę podpiętą pod Platformę, automatycznie ma ją ustawioną jako Kartę domyślną. Jeśli Użytkownik posiada więcej niż jedną Kartę, wtedy Użytkownik ma możliwość ustalenia Karty domyślnej, a w razie nieustalenia takiej Karty, jest to Karta, która była domyślną jako pierwsza.

Niezależnie od wyboru Karty przez Użytkownika oraz określenia Karty domyślnej, w razie odmowy płatności przez Wystawcę lub Procesora, Operator Platformy na mocy ninejszego Regulaminu, otrzymuje upoważnienie od Użytkownika na obciążenie dowolnej z pozostałych Kart, do momentu uzyskania informacji o pozytywnym obciążeniu którejś z Kart Użytkownika.

Twoja karta zostanie obciążona jedynie w przypadku:

 1. Niestawienia się na miejsce świadczenia Usługi bądź punkt zbiórki bez odwołania rezerwacji, zgodnie z zasadami odwołania rezerwacji.
 2. Nieuiszczenia należności za świadczoną Usługę, płatną Organizatorowi/Dostawcy "z góry" lub "z dołu", w zależności od polityki płatności Organizatora/Dostawcy.
 3. W przypadku zlecenia do platformy bookingowej/rezerwacyjnej dyspozycji powiadomienia Organizatora/Dostawcy Usługi o spóźnieniu.

Cennik usług dodatkowych pobieranych przez Platformę rezerwacyjną dla następujących zdarzeń:

 1. Niestawienie się na miejsce świadczenia Usługi bądź punkt zbiórki, spóźnienie nieuzgodnione z Organizatorem/Dostawcą Usługi, nieuiszczenie należności za świadczoną Usługę: opłata dodatkowa na rzecz Platformy bookingowej do wysokości wartości rezerwacji włącznie.
 2. Powiadomienie Organizatora/Dostawcę usług o spóźnieniu przez:
  1. SMS z platformy bookingowej/rezerwacyjnej: €1 za każdego wysłanego i dostarczonego SMS
  2. Telefonicznie: €3 za zdarzenie, bez względu na długość połączenia krajowego czy międzynarodowego.
 3. Asysta telefoniczna agenta platformy bookingowej/rezerwacyjnej w celu „nawigowania do miejsca świadczenia usługi lub punktu zbiórki” pomimo dostarczenia Turyście instrukcji dojazdowych przez e-mail lub SMS.
  1. €1 za każdego wysłanego SMS
  2. €3 za każdą rozpoczętą minute połączenia ze wskazanym przez Turystę numerem telefonu.
Komentarze

Liczba wyświetleń: 13035

(603)

Polecane obiekty